دفتر نظارت و ارزیابی- صفحه اصلی
انتصاب مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

- انتصاب مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

طی حکم جناب آقای دکتر ذاکری ریاست محترم دانشگاه, آقای دکتر نوروزمحمد نوری به مدت دو سال, بعنوان مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب شدند.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت و ارزیابی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=66.7152.23914.fa
برگشت به اصل مطلب