دفتر نظارت و ارزیابی- صفحه اصلی
انتصاب مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

طی حکم جناب آقای دکتر برخورداری ریاست محترم دانشگاه, آقای دکتر حسین سرپولکی به مدت دو سال, بعنوان مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب شدند.

.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت و ارزیابی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=66.7152.23914.fa
برگشت به اصل مطلب